Zarządzanie nieruchomościami

Według ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:Według ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości,

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,

4) bieżące administrowanie nieruchomością,

5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.Murbud Invest Spółka Jawna zapewnia więcej. O powierzone do zarządu nieruchomości dbamy jak o własne. Świadczymy usługi zarządzania zgodnie z przepisami prawa, zasadami etyki oraz Standardami Zawodowymi Zarządców Nieruchomości, ustalonymi przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

NASZĄ MISJĄ JEST NOWOCZESNE I PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE.

Nasza firma specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. W ramach ustalonego wynagrodzenia zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą:

1) prowadzenie i aktualizację wykazu członków wspólnoty mieszkaniowej wraz z dokumentacją, dotyczącą części wspólnych oraz poszczególnych lokali,

2) obsługę finansowo-księgową, w tym prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowanie wspólnoty przed organami podatkowymi i statystycznymi,

3) naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej,

4) zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej,

5) windykację przedsądową, sądową i komorniczą należności wspólnoty mieszkaniowej,

6) bieżącą korespondencję w imieniu wspólnoty z urzędami, firmami oraz członkami wspólnoty,

7) zlecanie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań w części sprawozdawczej za rok kalendarzowy, a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów,

9) realizowanie zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym,

10) na podstawie umów zawartych pomiędzy wspólnotami reprezentowanymi przez Zarząd Wspólnoty a firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnot – wystawienie zleceń, kontrolę i nadzór w zakresie:  – utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia,   – bieżącej konserwacji nieruchomości oraz napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych,   – usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej w ramach środków finansowych dostępnych na koncie Wspólnoty.

W przypadku indywidualnych potrzeb wspólnoty, zakres obowiązków zarządcy może być modyfikowany. Wartość świadczonej przez nas usługi zależna jest od zakresu powierzonych obowiązków, wielkości zarządzanego zasobu, stanu prawnego i technicznego nieruchomości, rzetelności dokumentacji księgowo-finansowej i Państwa indywidualnych oczekiwań. Wynagrodzenie za zarządzanie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.